Wieś istniała już za czasów pogańskich, czego dowodem wiele urn wyoranych.
Nazwisko ,,Słupia” pochodzi od wyrazu ,.słup”. Jak ustne podanie opowiada, stał na
dzisiejszej ,,Górze Celnej” wysoki słup. Gdy groziło miejscowości
niebezpieczeństwo, oblewano słup smołą i zapalano. Słupię nawiedzały często
pożary. Dziś są prawie wszystkie budynki murowane. Są tu z dawnych wieków
okopy i ruiny.
Polacy zajęli Słupię 18 stycznia 1920 r. Na zachód od Słupi jest „Góra Celna”, na
północy „Góra Płaskówka”, na północny wschód „Góra Strusznica”. W środku wsi
są dwa stawy.
Szkoła jest dwuklasowa. Uczą w niej pp.: Paweł Bierwagen i Zof a Niemtusówna.
Szkołę założono w r. 1827. Przedtem chodziły dzieci do Turków. W r. 1901 szkołę
przebudowano. Od tego czasu jest szkoła dwuklasowa. Do szkoły należy tylko
Słupia.
We wsi jest kościół filjalny, poświęcony czci św. Andrzeja. Jest on z drzewa i
należy do najstarszych kościołów Śląska. Wspomina o nim dokument z r. 1285. W r.
1911 kościół odnowiono i przebudowano w formie krzyża. Co trzecią niedzielę
odbywa się w nim nabożeństwo.
W Słupi pod Bralinem znajduje się Urząd Celny (naczelnik p. Stefan Szotkiewicz).
Wieś posiada 2400 m. należących do 90 właścicieli.

Reklamy